Part 11 : Computer Assembling – Hands on Lab

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ assembling  പ്രക്രിയയുടെ സമ്പൂർ ണ  ചിത്രീകരണം ആണിത് . മുൻപ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കണ്ടതിനു ശേഷം കാണുക .

  Watch Previous Video                            Watch Next Video  

6 thoughts on “Part 11 : Computer Assembling – Hands on Lab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *